Política de privacitat

Protecció de dades personals

L' associació Sendera ONG, en endavant Sendera, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis en paper o suport informàtic són tractades per Sendera, proveïda amb NIF G08737447 i direcció C/Jorge Juan, Nº65 3r, 28009 - Madrid (Madrid)

La recollida i tractament de les dades de caràcter personal té com a finalitat realitzar i mantenir la gestió administrativa, comptable i fiscal de la teva relació amb l'entitat, així com, si s'escau, la donació realitzada i, sota el teu consentiment, informar-te sobre els nostres projectes, campanyes de recaptació de fons, esdeveniments, notícies i altres activitats relacionades amb les finalitats de Sendera.

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'única finalitat de complir amb les finalitats exposades anteriorment, o sota requeriment legal o tribunals o administracions competents.

Sendera adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos i en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia de drets digitals de 5 de desembre.

L'Usuari o la Usuària podrà, en qualsevol moment i en els termes previstos en la normativa aplicable, exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió, portabilitat i limitació del tractament reconeguts a través d'email a administracion@senderaong.org o en la direcció: C/ Jorge Juan Nº65 3r,C.P. 28009 - Madrid (Madrid).

L'Usuari o la Usuària manifesta que totes les dades facilitades per ell o ella són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Sendera.

Finalitat del tractament de dades personals

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A Sendera, tractarem les teves dades personals recaptades, amb les següents finalitats:

1. En cas de fer alguna aportació, per dur a terme la gestió administrativa, comptable i fiscal de la donació o aportació realitzada.

2. En cas de mantenir alguna altra relació amb Sendera, per a la gestió administrativa, comptable i fiscal de la mateixa.

3. En cas que ho sol·licitis, a través dels formularis habilitats en suport digital o físic, per a l'enviament de la informació sol·licitada.

4. En cas que tinguem el teu permís, per informar-te sobre el desenvolupament dels nostres projectes, campanyes de recaptació de fons, esdeveniments, notícies i altres activitats relacionades amb les finalitats de Sendera via email, correu postal, telèfon, SMS i altres mitjans electrònics.

Et recordem que pot oposar-te a l'enviament d'aquestes comunicacions per qualsevol mitjà i en qualsevol moment, a través de correu electrònic a administracion@senderaong.org o a l'adreça: C / Jorge Juan Nº65 3º, C.P. 28009 - Madrid (Madrid).

 Durant quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual van ser recaptades (això és, es mantingui la teva aportació, la teva relació amb Sendera o el teu interès en les nostres activitats), no retiris el consentiment i no sol·licitis la seva supressió. Posteriorment a la mateixa, es conservaran durant els terminis legalment exigits.

Legitimació:

La base per al tractament de les teves dades personals es troba en l'execució de la prestació sol·licitada, així com el compliment d'obligacions legals derivades de l'aportació realitzada o la sol·licitud proposada, el nostre interès legítim a mantenir les relacions i el propi consentiment de la titular o del titular de les dades per rebre informació via email, correu postal, telèfon, SMS i altres mitjans electrònics.

En el cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, fent totalment impossible facilitar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Sendera, llevat d' obligació legal.

Una òptima prestació del servei que Sendera ofereix pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de Sendera accedeixin a les dades personals de la Usuària o de l'Usuari com a encarregats del tractament (assessories, consultories).

Sendera podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d' acord amb la legislació vigent en cada moment i en el seu cas, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de seguretat de l' Estat i als òrgans Judicials.

Drets dels usuaris i usuàries

Sendera informa l' Usuari o Usuària sobre la possibilitat que l' assisteix d' exercitar, en els termes previstos per la normativa aplicable, els drets d' accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament.

Aquests drets podran ser exercitats per l'Usuari o l'Usuària, i si s'escau, qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: C / Jorge Juan Nº65 3º, C.P. 28009 - Madrid (Madrid).

Aquesta sol·licitud haurà d'incloure les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari o Usuària, adreça a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i sol·licitud específica a tal efecte.

Així mateix, informem que l'Usuari o la Usuària també podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic: administracion@senderaong.org

Sendera recorda a l'Usuari o la Usuària que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent.

Mesures de seguretat implementades

Sendera es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d' acord amb el que estableix per normativa aplicable.

Sendera té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, d' acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Sendera, entitat preocupada per la privacitat, a l' ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

Protecció de la informació allotjada

Sendera realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però, no es responsabilitza de la pèrdua o l' esborrat accidental de les dades per part dels Usuaris i les Usuàries. D'igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels Usuaris i les Usuàries, ja que les esmentades dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Propietat Intel·lectual de software

Sendera, disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari i altres aplicacions sobre el lloc web.

Propietat del contingut allotjat

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Sendera i, en particular de:

• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Sendera, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

• Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

• La recollida i/o actualització de dades personals d'altres Usuaris i Usuàries sense el seu consentiment exprés o contravenint la disposat en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia de drets digitals de 5 de desembre.

• La utilització del servei de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'Usuari o l'Usuaria té plena responsabilitat pel contingut del seu propi lloc web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reclamacions de tercers i accions legals en referència a la propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'Usuari o usuària és responsable de les lleis i normatives vigents i de les normes que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com dels principis universals d'ús d'Internet.

L'Usuari o la Usuària indemnitzarà Sendera despeses que genera la imputació de Sendera en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l' Usuari o la Usuària, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d' una decisió judicial no definitiva.

Canvis en aquesta Política de Privacitat

Sendera es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

En aquests supòsits, Sendera anunciarà en els llocs web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica i podrà demanar-li, en cas que es desitgi legalment necessari, el seu consentiment.